Ký kết đào tạo sinh viên thực hành ngắn hạn

Ký kết đào tạo sinh viên thực hành ngắn hạn

Tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) các trường cao đẳng và đại học trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có cơ hội được tiếp cận với môi trường làm việc chuyên sâu; thông qua các hoạt động thực tế như

  • Tham gia thực tập từ khảo sát môi trường tự nhiên đất-nước-không khí;
  • Quyết định chọn cây trồng vật nuôi;
  • Xây dựng và thực hành qui trình sản xuất sạch và sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng và cho môi trường,
  • Tham gia sản xuất trên các mô hình thực nghiệm và dây chuyền kinh doanh, phân phối tại Công ty Hai Lúa Vàng; và
  • Các dự án Xóa đói giảm nghèo, Phát triển nông thôn và Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường của Quỹ MCF.

Thông qua các hoạt động nầy sẽ giúp cho HSSV củng cố và hoàn thiện kiến thức chuyên môn đã học, rèn luyện nâng cao kỹ năng mềm, như:

  • Có khả năng tìm thông tin và tự nghiên cứu để giải quyết những vấn đề khó khăn và nâng cao trình độ chuyên môn;
  • Có động cơ và thái độ học tập, làm việc đúng đắn và nghiêm túc;
  • Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp, thuyết phục hay đàm phán để chuyển giao khoa học kỹ thuật đến người dân;
  • Có khả năng tập hợp và tổ chức làm việc theo nhóm, có bản lĩnh trí tuệ vững vàng đáp ứng đủ các yếu tố chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng, có khả năng tự thích nghi vào công việc và môi trường làm việc mới.

Một số hình ảnh thực tế